Product List
   
ปลาหมึก - SQUIDปลา - FISHกุ้ง กั้ง - SHRIMP & PRAWN ปู - CRABหอย - SHELL


  ปลาหมึก - SQUID
1074 ปลาหมึกกระดอง
1111 ปลาหมึกศอก หมึกกล้วย
1191 ปลาหมึกหอมใหญ่
1321 ปลาหมึกวุยวาย
  ปลา - FISH
0785 ปลาข้างลวด
1025 ปลาเก๋าเพลิง
1039 ปลาเก๋าลิง
1045 ปลาสากดำ
1048 ปลาอีโต้
1049 ปลาโอ
1051 ปลาอินทรีย์
1054 ปลาสำลี
1055 ปลาเก๋าดอกแดง
1057 ปลามง
1059 ปลาตาโต
1069 ปลาหนวดฤาษี
1084 ปลาทราย
1086 ปลาฉลามโรนัน
1088 ปลานกแก้ว
1091 ปลาข้างไฝ
1092 ปลาทูลัง
1095 ปลาหางเหลืองใหญ่ (L)
1103 ปลากะพงแดง
1105 ปลาตาเดียว
1109 ปลากะพงเหลือง
1116 ปลาแป้น
1118 ปลาสีเงิน
1120 ปลาสากเหลือง
1121 ปลาหางเหลือง
1127 ปลาเก๋าพริก
1139 ปลากะพงขาวใหญ่
1142 ปลาทับทิม
1146 ปลาฉลามเสือ
1151 สโมคอินทรีย์
1153 สโมคแซลมอน
1155 สโมคแซลมอนสีน้ำเงิน
1158 สโมคแซลมอน
1159 สโมคอินทรีย์พริกไทย
1168 สโมคพงแดง
1170 เนื้อปลานิลแล่
1172 เนื้อปลาทูน่าสเต็ก
1173 เนื้อปลาไวท์ดอลลี่
1175 เนื้อปลาลิ้นหมาแล่
1182 เนื้อปลาทูน่าลอยด์
1183 ปลาแซลมอน
1195 ปลาตะมะ
1227 ปลาฉิ้งฉ้างสด (ปลาไส้ตัน)
1128 ปลาหัวกรวด
1230 ปลาขี้ตัง
1232 ปลาคูดดาด
1233 ปลากล้วยแดงใหญ่
1237 ปลาจาระเม็ดดำ
1239 ปลาใบขนุน
1244 ปลาทูแขก
1247 ปลาดาบเงิน
1251 ปลากะพงแดงใหญ่
1253 ปลาเก๋าจุดฟ้า
1255 ปลาฉลามขาว
1258 ปลาใบ
1262 ปลากิมสั่ว
1268 ปลาซาดีน
1270 ปลากระเบน
1272 ปลากล้วยจรวด
1277 ปลาเต๋ยเต้ย
1278 ปลาจาระเม็ดขาว
1287 ปลาหางแข็ง
1300 เนื้อปลาทูน่า
1306 ปลากระบอก
1312 ปลากล้วยญี่ปุ่น
1313 ปลาวัว
1317 ปลาฉลามหนู
  กุ้ง กั้ง - SHRIMP & PRAWN
0704 กุ้งแกะ
0737 กุ้งขาว
1012 กุ้งแชบ๊วย
1017 กุ้งแม่น้ำ
1022 กุ้งลายแดง (ลายขาว)
1024 กุ้งลายเสือจัมโบ้
1036 กุ้งหางม่วง
1038 กุ้งหางม่วง
1080 กั้งใหญ่
1161 กุ้งมังกร
1186 กุ้ง IQF แกะไว้หาง
1223 กุ้งลายเสือ
  ปู - CRAB
1098 ปูแดง
1101 ปูม้า
1177 เนื้อปูก้อน
1242 ปูดาว
1290 เนื้อปูก้ามใหญ่
1296 เนื้อปูก้าม
1298 เนื้อปูฝอย
1303 ปูนิ่ม
1133 ปูจั๊กจั่น
  หอย - SHELL
1124 หอยหวาน
1138 หอยโข่งทะเล
1166 หอยภู่นิวซีแลนด์
1281 หอยแครง
1285 หอยแมลงภู่
1310 เนื้อหอยเชลล์
 
ปลาหมึก - SQUIDปลา - FISHกุ้ง กั้ง - SHRIMP & PRAWN ปู - CRABหอย - SHELL